countersince January 6, 2001X68000 LIBRARYEnglish
更新日: 2011 年 11 月 15 日
X68000 LIBRARY > ソフトウェアライブラリ > プログラミング > オブジェクトアーカイバ / ライブラリアン > oar.x

oar.x

バージョン

ver1.0.4

作者

大野博雄さん

説明

oar.x は複数のオブジェクトファイル(*.o)を 1 つのオブジェクトアーカイブファイル(*.a)にまとめるオブジェクトアーカイバです。ライブラリファイルを作るときに AR.X の代わりに使用することができます。HUPAIR 規格書 に対応しており、AR.X の高速版である har よりも高速です。

転載の可否

可。

ダウンロード

  1. oar104.tgz (58.1KB) … oar.x ver1.0.4
      oar/COPYING oar/FS.LST oar/Makefile oar/OO.DIR oar/OO.GPL oar/_errlist.c oar/ansidecl.h oar/append.c oar/benchmark oar/config.h oar/create.c oar/delete.c oar/dosdate.s oar/dosio.c oar/extract.c oar/fputs.c oar/getopt.c oar/getopt.h oar/getopt1.c oar/hash.c oar/list.c oar/ltoda.s oar/ltoha.s oar/mbschr.s oar/mbsrchr.s oar/merge.c oar/name.c oar/oar.c oar/oar.doc oar/oar.h oar/oar.man oar/oar.ttl oar/oar.x oar/print.c oar/puts.c oar/replace.c oar/stricmp.s oar/strmacro.h oar/toslash.c